CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tám Điều Giác Ngộ

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Thanh tịnh giữ đạo
Tám điều giác ngộ - 8.6. Ban tặng hạnh phúc
Tám điều giác ngộ - 8.5. Chịu khổ thay người
Tám điều giác ngộ - 8.4. Cứu người và giúp đời
Tám điều giác ngộ - 8.3. Nuôi tâm đại thừa
Tám điều giác ngộ - 8.2. Khổ đau trong sinh tử
Tám điều giác ngộ - 8.1. Phần 8 : Phát tâm đại thừa
Tám điều giác ngộ - 7.8. Từ bi háo độ
Tám điều giác ngộ - 7.7. Giới đức sáng ngờ
Tám điều giác ngộ - 7.6. Thanh tịnh giữ đạo
Tám điều giác ngộ - 7.5. Chí nguyện thong dong
Tám điều giác ngộ - 7.4. Bay một bát
Tám điều giác ngộ - 7.3. Trong đời không nhiễm đời
Tám điều giác ngộ - 7.2. Năm dục nguy hại
Tám điều giác ngộ - 7.1. Sống đời thanh cao
Tám điều giác ngộ - 6.7. Không ghép kẻ xấu
Tám điều giác ngộ - 6.6. Không ghiềm lỗi cũ
Tám điều giác ngộ - 6.5. Không phân biệt đối xử
Tám điều giác ngộ - 6.4. Bồ tát giúp đời
Tám điều giác ngộ - 6.3. Gặp nhiều trở ngại
Tám điều giác ngộ - 6.2. Nghèo khổ dễ oán
Tám điều giác ngộ - 6.1. Chương 6: Dâng tặng niểm vui
Tám điều giác ngộ - 5.8. Đạt niềm vui lớn
Tám điều giác ngộ - 5.7. Hóa độ chúng sanh
Tám điều giác ngộ - 5.6. Diễn thuyết vô ngại
Tám điều giác ngộ - 5.5. Trí tuệ lớn mạnh
Tám điều giác ngộ - 5.4. Học rộng hiểu nhiều
Tám điều giác ngộ - 5.3. Chánh niệm của bồ-tát
Tám điều giác ngộ - 5.2. Tái sinh do vô minh
Tám điều giác ngộ - 5.1. Học rộng hiểu nhiều - Văn tư tu
Tám điều giác ngộ - 4.6. Vượt ngục ngũ uẩn
Tám điều giác ngộ - 4.5. Dẹp sạch các ma
Tám điều giác ngộ - 4.4. Vẫy chào phiền não
Tám điều giác ngộ - 4.3. Tinh tấn hướng thiện
Tám điều giác ngộ - 4.2. Lười biếng đọa lạc
Tám điều giác ngộ - 4.1. Nỗ lực chuyển hóa - Nỗ lực là nhu cầu
Tám điều giác ngộ - 3.7. Trí tuệ là sự nghiệp
Tám điều giác ngộ - 3.6. Giữ tâm với đạo
Tám điều giác ngộ - 3.5. Hài lòng và biết đủ
Tám điều giác ngộ - 3.4. Bồ-tát không còn tham
Tám điều giác ngộ - 3.3. Tham nhiều tội nhiều
Tám điều giác ngộ - 3.2. Tâm tham cầu không đáy
Tám điều giác ngộ - 3.1. Từ bỏ thói đời - Nên bỏ thói đời
Tám điều giác ngộ - 2.6. Chuyển hóa tính dục

Video mới nhất

Vấn đáp: Bố thí không trụ tướng, năng lực ngoại cảm - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Bố thí không trụ tướng
2/Khái niệm Tâm, Ý và Thức
3/ Vô ngã, nhân quả và tái sinh. Năng lực ngoại cảm
4/ Lễ cầu siêu và trai đàn chẩn tế
5/ Tu tịnh khẩu và tam bộ nhất bái
6/ Phật pháp là chân lý

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017, và Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Xá lợi Phật, bố thí nội tài
2/ Chuyển Thức thành Trí
3/ Giải nghĩa ngũ uẩn giai không
4/ Khái niệm có và không, 84 ngàn pháp môn
5/ Thiền tông và Tịnh Độ tông
6/ Phá chấp trong kinh Kim Cang
7/ Sắc không trong Bát Nhã tâm kinh
8/ Trường phái cựu dịch và tân dịch, Bồ tát Quan Thế Âm
9/ Gieo trồng hạt giống Phật pháp, con đường đến hạnh phúc

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017

Đức Phật cười độ lượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Khánh Anh, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.