CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Phổ Thông

Tiêu đề Mp3
001. Lời nói đầu Quyển I
002. Đạo Phật
003. Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
004. Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (tt)
005. Quy y Tam Bảo
006. Ngũ giới
007. Sám hối
008. Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật
009. Tụng kinh, trì chú, niệm Phật
010. Ăn chay
011. Bát-quan-trai giới
012. Phụ bài số 10
013. Bổn phận của Phật tử tại gia
014. Vu-lan bồn
015. Vô thường
016. Thiểu dục và tri túc
017. Nhân quả
018. Luân hồi
019. Thập thiện nghiệp
020. Tứ nhiếp pháp
021. Lục hòa
022. Tịnh độ
023. Lược sử Đức Phật A-Di-Đà và 48 đại nguyện
024. Khái niệm tổng quát về Tứ-diệu-đế
025. Khổ đế
026. Tập đế
027. Tập đế (tt)
028. Diệt đế
029. Diệt đế (tt)
030. Đạo đế (Tứ niệm xứ)
031. Đạo đế (Tứ chánh cần)
032. Đạo đế (Tứ như-ý-túc)
033. Đạo đế (Ngũ căn-Ngũ lực)
034. Đạo đế (Thất Bồ-đề phần)
035. Đạo đế (Bát chánh-đạo)
036. Quán sổ-tức
037. Quán bất-tịnh
038. Quán từ-bi
039. Quán nhân-duyên
040. Quán giới phân biệt
041. Lục độ (Bố-thí Ba-la-mật)
042. Lục độ (Trì-giới Ba-la-mật)
043. Lục độ (Tinh-tấn Ba-la-mật)
044. Lục độ (Nhẫn-nhục Ba-la-mật)

Video mới nhất

Đức Phật - Đạo sư chỉ con đường đúng - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân đại lễ mừng Phật đản PL-2562, ngày 22-05-2018
Nhân duyên, quy mô và giá trị dự án khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, Sóc Trăng - TT. Thích Nhật Từ
Bài nói chuyện của Thầy Nhật Từ trong lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể và chùa Quan Âm tại Sóc Trăng, ngày 20-05-2018
Hiệp sĩ đường phố - Hành hiệp nghĩa trượng - TT. Thích Nhật Từ
Hiệp sĩ đường phố - Hành hiệp nghĩa trượng - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại của Thầy Nhật Từ trong lễ cầu siêu và cầu an cho các hiệp sĩ Sài Gòn tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2018.
TT.Thích Nhật Từ chia sẻ phương pháp hộ niệm cho Người Sống và Người Đã Mất
Hộ niệm người sống và người đã mất - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-05-2018
Vấn đáp: Các tình huống chia sẻ Phật pháp, góc nhìn đúng về đổ nghiệp - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về vấn đề: Các tình huống chia sẻ Phật pháp Kỹ năng chia sẻ chân lý Phật Góc nhìn đúng về đổ nghiệp Học thuyết Mạt Thế Luận Hôn nhân và hướng nghiệp cho giới trẻ Tổ...
Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ
Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại mới nhất 2018 Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-05-2018
Cách xây dựng và phát triển Đạo tràng - TT. Thích Nhật Từ
Cách xây dựng và phát triển Đạo tràng - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại mới nhất 2018. Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-05-2018