CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Phật cho người tại gia

Tiêu đềsắp xếp tăng dần
Kinh Phật cho người tại gia - 31. Phần sám nguyện
Kinh Phật cho người tại gia - 30. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
Kinh Phật cho người tại gia - 29. Kinh sám hối hồng danh
Kinh Phật cho người tại gia - 28. Kinh A Di Đà
Kinh Phật cho người tại gia - 27. Các kinh về tịnh độ
Kinh Phật cho người tại gia - 26. Kinh từ bi và hồi hướng
Kinh Phật cho người tại gia - 25. Kinh phát tâm bồ đề
Kinh Phật cho người tại gia - 24. Kinh ẩn dụ về thành trì
Kinh Phật cho người tại gia - 23. Kinh bốn loại hành thiền
Kinh Phật cho người tại gia - 22. Các kinh về thiền và chuyển hóa
Kinh Phật cho người tại gia - 21. Kinh lời Phật qua các con số
Kinh Phật cho người tại gia - 20. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước
Kinh Phật cho người tại gia - 19. Kinh kiến thức và trí tuệ
Kinh Phật cho người tại gia - 18. Kinh nhận diện vô ngã
Kinh Phật cho người tại gia - 17. Kinh chánh tri kiến
Kinh Phật cho người tại gia - 16. Các kinh về triết lý
Kinh Phật cho người tại gia - 15. Bản chất của Niết bàn
Kinh Phật cho người tại gia - 14. Kinh Hiền Nhân
Kinh Phật cho người tại gia - 13. Kinh hòa hợp và hòa giải
Kinh Phật cho người tại gia - 12. Kinh không có giai cấp
Kinh Phật cho người tại gia - 11. Kinh bốn ân lớn
Kinh Phật cho người tại gia - 10. Các kinh về gia đình, xã hội và chính trị
Kinh Phật cho người tại gia - 09. Kinh nghiệp tạo sai biệt
Kinh Phật cho người tại gia - 08. Kinh soi gương nhân cách
Kinh Phật cho người tại gia - 07. Phẩm tạp lục
Kinh Phật cho người tại gia - 06. Phẩm già
Kinh Phật cho người tại gia - 05. Kinh lời vàng Phật dạy
Kinh Phật cho người tại gia - 04. Kinh người áo trắng
Kinh Phật cho người tại gia - 03. Phần chánh kinh
Kinh Phật cho người tại gia - 02. Phần dẫn nhập
Kinh Phật cho người tại gia - 01. Lời tựa

Video mới nhất

Vấn đáp: Bố thí không trụ tướng, năng lực ngoại cảm - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Bố thí không trụ tướng
2/Khái niệm Tâm, Ý và Thức
3/ Vô ngã, nhân quả và tái sinh. Năng lực ngoại cảm
4/ Lễ cầu siêu và trai đàn chẩn tế
5/ Tu tịnh khẩu và tam bộ nhất bái
6/ Phật pháp là chân lý

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017, và Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Xá lợi Phật, bố thí nội tài
2/ Chuyển Thức thành Trí
3/ Giải nghĩa ngũ uẩn giai không
4/ Khái niệm có và không, 84 ngàn pháp môn
5/ Thiền tông và Tịnh Độ tông
6/ Phá chấp trong kinh Kim Cang
7/ Sắc không trong Bát Nhã tâm kinh
8/ Trường phái cựu dịch và tân dịch, Bồ tát Quan Thế Âm
9/ Gieo trồng hạt giống Phật pháp, con đường đến hạnh phúc

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017

Đức Phật cười độ lượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Khánh Anh, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.