Sư Phạm Hoằng Pháp (2016) - Bài 15: Tình huống giảng pháp thường gặp - TT. Thích Nhật Từ

Danh sách các định dạng để download (nếu không có, vui lòng nhấn phím F5 để tải lại trang):

Note that you initiate download either by clicking video format link or click "download" to use this server as proxy.