PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

[The link bar feature is not available in this web]

KINH TẠNG

Kinh Trung Bộ (gồm 152 bài Kinh).

HT. Thích Minh Châu dịch

 

Tập I (Kinh số 1-50)


• Lời giới thiệu về Đại Tạng Kinh
• Lời giới thiệu của HT. Thích Minh Châu
• Đầu đề Đại Tạng Kinh
(1) Kinh Pháp môn căn bản (a)
(2) Kinh Tất cả lậu hoặc
(3) Kinh Thừa tự Pháp
(4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
(5) Kinh Không uế nhiễm
(6) Kinh Ước nguyện
(7) Kinh Ví dụ tấm vải
(8) Kinh Đoạn giảm
(9) Kinh Chánh tri kiến
(10) Kinh Niệm xứ
(11) Tiểu kinh Sư tử hống
(12) Đại kinh Sư tử hống
(13) Đại kinh Khổ uẩn
(14) Tiểu kinh Khổ uẩn
(15) Kinh Tư lượng
(16) Kinh Tâm hoang vu
(17) Kinh Khu rừng
(18) Kinh Mật hoàn
(19) Kinh Song tầm
(20) Kinh An trú tầm
(21) Kinh Ví dụ cái cưa
(22) Kinh Ví dụ con rắn
(23) Kinh Gò mối
(24) Kinh Trạm xe
(25) Kinh Bẫy mồi
(26) Kinh Thánh cầu
(27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
(28) Đại kinh Ví dụ dấu chân voi
 (29) Đại kinh Ví dụ lõi cây
(30) Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
(32) Đại kinh Khu rừng sừng bò
(33) Đại kinh Người chăn bò
(34) Tiểu kinh Người chăn bò
(35) Tiểu kinh Saccaka
(36) Đại kinh Saccaka
(37) Tiểu kinh Đoạn tận ái
(38) Đại kinh Đoạn tận ái
(39) Đại kinh Xóm ngựa
(40) Tiểu kinh Xóm ngựa
(41) Kinh Saleyyaka
(42) Kinh Veranjaka
(43) Đại kinh Phương quảng
(44) Tiểu kinh Phương quảng
(45) Tiểu kinh Pháp hành
(46) Đại kinh Pháp hành
(47) Kinh Tư sát
(48) Kinh Kosampiya
(49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
(50) Kinh Hàng ma


Tập II (Kinh số 51-100)


(51) Kinh Kandaraka
(52) Kinh Bát thành
(53) Kinh Hữu học
(54) Kinh Potaliya
(55) Kinh Jivaka
(56) Kinh Ưu-ba-ly
(57) Kinh Hạnh con chó
(58) Kinh Vương tử Vô-úy
(59) Kinh Nhiều cảm thọ
(60) Kinh Không gì chuyển hướng
(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ởam-bà-la
(62) Đại kinh Giáo giới La-hầu-la
(63) Tiểu kinh Malunkyaputta
(64) Đại kinh Malunkyaputta
(65) Kinh Bhaddali
(66) Kinh Ví dụ con chim cáy
(67) Kinh Catuma
(68) Kinh Nalakapana
(69) Kinh Gulissani
(70) Kinh Kitagiri
(71) Kinh Vacchagotta về tam minh
(72) Kinh Vacchagotta về lửa
(73) Đại kinh Vacchagotta
(74) Kinh Trường Trảo
(75) Kinh Magandiya (a)
(76) Kinh Sandaka
 (77) Đại kinh Sakuludayi
 (78) Kinh Samanamandika
 (79) Tiểu kinh Sakuludayi
 (80) Kinh Vekhanassa
 (81) Kinh Ghatikara
 (82) Kinh Ratthapala
 (83) Kinh Makhadeva
 (84) Kinh Madhura
 (85) Kinh Vương tử Bồ-đề
 (86) Kinh Angulimala
 (87) Kinh Ái sanh
 (88) Kinh Bahitika
 (89) Kinh Pháp trang nghiêm
 (90) Kinh Kannakatthala
 (91) Kinh Brahmayu
 (92) Kinh Sela
 (93) Kinh Assalayana
 (94) Kinh Ghotamukha
 (95) Kinh Canki
(96) Kinh Esukari
 (97) Kinh Dhananjani
 (98) Kinh Vasettha
 (99) Kinh Subha
 (100) Kinh Sangarava

 
Tập III (Kinh số 101-152)


(101) Kinh Devadaha
(102) Kinh Năm và Ba
(103) Kinh Nghĩ như thế nào?
(104) Kinh Làng Sama
(105) Kinh Thiện tinh
(106) Kinh Bất động lợi ích
(107) Kinh Ganaka Moggalana
(108) Kinh Gopaka Moggalana
(109) Đại kinh Mãn nguyệt
(110) Tiểu kinh Mãn nguyệt
(111) Kinh Bất đoạn
(112) Kinh Sáu thanh tịnh
(113) Kinh Chân nhân
(114) Kinh Nên hành trì, không nên hành trì
(115) Kinh Đa giới
(116) Kinh Thôn tiên
(117) Đại kinh Bốn mươi
(118) Kinh Nhập tức Xuất tức niệm
(119) Kinh Thân hành niệm
(120) Kinh Hành sanh
(121) Kinh Tiểu không
(122) Kinh Đại không
(123) Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp
(124) Kinh Bạc-câu-la
(125) Kinh Điều ngự địa
(126) Kinh Phù-di
(127) Kinh A-na-luật
(128) Kinh Tùy phiền não
(129) Kinh Hiền ngu
(130) Kinh Thiên sứ
(131) Kinh Nhất dạ hiền giả
(132) Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
(133) Kinh Đại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả
(134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
(135) Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
(136) Đại kinh Nghiệp phân biệt
 (137) Kinh Phân biệt sáu xứ
 (138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
 (139) Kinh Vô tránh phân biệt
 (140) Kinh Giới phân biệt
 (141) Kinh Phân biệt về sự thật
 (142) Kinh Phân biệt cúng dường
 (143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc
 (144) Kinh Giáo giới Channa
 (145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
 (146) Kinh Giáo giới Nandaka
 (147) Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la
 (148) Kinh Sáu sáu
 (149) Đại kinh Sáu xứ
 (150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
 (151) Kinh Khất thực thanh tịnh
 (152) Kinh Căn tu tập

• Lời cảm tạ

Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh).

HT. Thích Minh Châu dịch

1. Kinh Phạm Võng
2. Kinh Sa-Môn Qua
3. Kinh Ambattha
4. Kinh Sonadanda
5. Kinh Kutadanda
6. Kinh Mahàli và 7. Kinh Jaliya
8. Kinh Kassapa
9. Kinh Potthapada
10. Kinh Subha
11. Kinh Kevaddha
12. Kinh Lohicca
13. Kinh Tevijja
14. Kinh Đại Bổn
15. Kinh Đại Duyên
16. Kinh Đại Bát Niết Bàn , Kinh Đại Bat Niết Bàn tiếp theo
17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương
18. Kinh Xà-Ni-Sa
19. Kinh Đại Điển Tôn
20. Kinh Đại Hội
21. Kinh Đế Thích Sở Vấn
22. Kinh Đại Niệm Xứ
23. Kinh Tệ Túc
24. Kinh Ba Lê
25. Kinh Ưu Đàm-Bà-La Sư Tử Hống
26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống
27. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn
28. Kinh Tự Hoan Hỷ
29. Kinh Thanh Tịnh
30. Kinh Tướng
31. Kinh Giáo Thọ Thi Ca-La-Việt
32. Kinh A-Sáng-Nang-Chi
33. Kinh Phúng Tụng
34. Kinh Thập Thượng

• Lời cảm tạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh Tăng Chi Bộ (trọn bộ).

HT. Thích Minh Châu dịch

 

Chương Một Pháp

 

01. Phẩm Sắc
04. Phẩm Không Điều Phục
07. Phẩm Tinh Tấn
10. Phẩm Phi Pháp
13. Phẩm Một Người
16. Phẩm Một Pháp
19. Phẩm Không Phóng Dật
02. Phẩm Đoạn Triền Cái
05. Phẩm Đặt Hướng Và Trong Sáng
08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện
11. Phẩm Thứ Mười Một
14. Phẩm Người Tối Thắng
17. Phẩm Chủng Tử
20. Phẩm Thiền Định (1)
03. Phẩm Khó Sử Dụng
06. Phẩm Búng Ngón Tay
09. Phẩm Phóng Dật
12. Phẩm Vô Phạm
15. Phẩm Không Thể Có Được
18. Phẩm Makkhali
21. Phẩm Thiền Định (2)


Chương Hai Pháp


01. Phẩm Hình Phạt
04. Phẩm Tâm Thăng Bằng
07. Phẩm Lạc
10. Phẩm Kẻ Ngu
13. Phẩm Bố Thí
16. Phẩm Phẫn Nộ 02. Phẩm Tranh Luận
05. Phẩm Hội Chúng
08. Phẩm Tướng
11. Phẩm Các Hy Vọng
14. Phẩm Đón Chào
17. Phẩm Thứ Mười Bảy 03. Phẩm Người Ngu
06. Phẩm Người
09. Phẩm Các Pháp
12. Phẩm Hy Cầu
15. Phẩm Nhập Định
 

Chương Ba Pháp


01. Phẩm Người Ngu
04. Phẩm Sứ Giả Của Trời
07. Phẩm Lớn
10. Phẩm Hạt Muối
13. Phẩm Kusinàra
16. Phẩm Lõa Thể 02. Phẩm Người Đóng Xe
05. Phẩm Nhỏ
08. Phẩm Ananda
11. Phẩm Chánh Giác
14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 03. Phẩm Người
06. Phẩm Các Bà-la-môn
09. Phẩm Sa-môn
12. Phẩm Đọa Xứ
15. Phẩm Cát Tường
 

Chương Bốn Pháp


01. Phẩm Bhandagàma
04. Phẩm Bánh Xe
07. Phẩm Nghiệp Công Đức
10. Phẩm Asura
13. Phẩm Sợ Hãi
16. Phẩm Các Căn
19. Phẩm Chiến Sĩ
22. Phẩm Ô Uế
25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
28. Phẩm Tham 02. Phẩm Hành
05. Phẩm Rohitassa
08. Phẩm Không Hý Luận
11. Phẩm Mây Mưa
14. Phẩm Loài Người
17. Phẩm Đạo Hành
20. Đại Phẩm
23. Phẩm Diệu Hạnh
26. Phẩm Thắng Trí 03. Phẩm Uruvelà
06. Phẩm Nguồn Sanh Phước
09. Phẩm Không Có Rung Động
12. Phẩm Kesi
15. Phẩm Ánh Sáng
18. Phẩm Tư Tâm Sở
21. Phẩm Bậc Chân Nhân
24. Phẩm Nghiệp
27. Phẩm Nghiệp Đạo


Chương Năm Pháp
 

01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học
04. Phẩm Sumana
07. Phẩm Tưởng 10, Phẩm Kakudha
13. Phẩm Bệnh
16. Phẩm Diệu Pháp
19. Phẩm Rừng
22. Phẩm Mắng Nhiếc
25. Phẩm Ác Hành 02. Phẩm Sức Mạnh
05. Phẩm Vua Munda
08. Phẩm Chiến Sĩ
11. Phẩm An Ổn Trú
14. Phẩm Vua
17. Phẩm Hiềm Hận
20. Phẩm Bà-la-môn
23. Phẩm Du Hành Dài
26. Phẩm Cụ Túc Giới 03. Phẩm Năm Phần
06. Phẩm Triền Cái
09. Phẩm Trưởng Lão
12. Phẩm Andhakavinda
15. Phẩm Tikandaki
18. Phẩm Nam Cư Sĩ
21. Phẩm Kimbila
24. Phẩm Trú Tại Chỗ
 

Chương Sáu Pháp

 

01. Phẩm Đáng Được Cung Kính
04. Phẩm Chư Thiên
07. Phẩm Chư Thiên
10. Phẩm Lợi Ích 02. Phẩm Cần Phải Nhớ
05. Phẩm Dhammika
08. Phẩm A-la-hán
11. Phẩm Ba Pháp 03. Phẩm Trên Tất Cả
06. Đại Phẩm
09. Phẩm Mát Lạnh
12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm
 

Chương Bảy Pháp
 

01. Phẩm Tài Sản
04. Phẩm Chư Thiên
07. Đại Phẩm 02. Phẩm Tùy Miên
05. Phẩm Đại Tế Đàn
08. Phẩm Về Luật 03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ)
06. Phẩm Không Tuyên Bố
09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp
 

Chương Tám Pháp


01. Phẩm Từ
04. Phẩm Bố Thí
07. Phẩm Đất Rung Động
10. Tham Ái 02. Phẩm Lớn
05. Phẩm Ngày Trai Giới
08. Phẩm Song Đôi 03. Phẩm Gia Chủ
06. Phẩm Gotamì
09. Phẩm Niệm
 

Chương Chín Pháp
 

01. Phẩm Chánh Giác
04. Đại Phẩm
07. Phẩm Niệm Xứ
10. Phẩm Tham 02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử
05. Phẩm Pancala
08. Phẩm Chánh Cần 03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình
06. Phẩm An Ổn
09. Phẩm Bốn Như Ý Túc
 

Chương Mười Pháp
 

01. Phẩm Lợi Ích
04. Phẩm Upàli và Ananda
07. Phẩm Song Đôi
10. Phẩm Nam Cư Sĩ
13. Phẩm Thanh Tịnh
16. Phẩm Người
19. Phẩm Thánh Đạo
22. Phẩm Không Có Đầu Đề 02. Phẩm Hộ Trì
05. Phẩm Mắng Nhiếc
08. Phẩm Ước Nguyện
11. Phẩm Sa-môn Tưởng
14. Phẩm Thiên Lương
17. Phẩm Janussoni
20. Phẩm Các Hạng Người 03. Phẩm Lớn
06. Phẩm Tâm Của Mình
09. Phẩm Trưởng Lão
12. Phẩm Đi Xuống
15. Phẩm Thánh Đạo
18. Phẩm Thiện Lương
21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh
 

Chương Mười Một Pháp
 

01. Phẩm Y Chỉ
02. Phẩm Tùy Niệm
03. Phẩm Tổng Kết
 

Kinh Tương Ưng Bộ (trọn bộ).

HT. Thích Minh Châu dịch 

(ĐANG BIÊN TẬP xin vui long vào sau)

 

Tiểu Bộ Kinh (gồm 15 tập): Giới thiệu và Mục lục

(ĐANG BIÊN TẬP xin vui long vào sau)

 

1.Tiểu Tụng

(ĐANG BIÊN TẬP xin vui long vào sau)

 

2. Kinh Pháp Cú

(ĐANG BIÊN TẬP xin vui long vào sau)

3. Kinh Phật Tự Thuyết.

HT. Minh Châu dịch

(ĐANG BIÊN TẬP xin vui long vào sau)

 

4. Kinh Phật Thuyết Như Vậy

 

5. Kinh Tập.

HT. Thích Minh Châu dịch

(ĐANG BIÊN TẬP xin vui long vào sau)

 
 
http://www.tusachphathoc.comOther websites  (Trang Web khác)
©  Về Đạo Phật Ngày Nay | Hướng dẫn download | Quy định tác quyền | Chào mừng | Cúng dường
 Địa chỉ: Thich Nhat Tu, Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. Tel: +84-908-153-160.
Các địa chỉ thỉnh miễn phí các bài giảng (pháp âm hay pháp thoại) về Phật giáo của pháp sư Thích Nhật Từ
* HOA KỲ: Linh Chi , 1537 W. Saint Andrew Place, Santa Ana, CA92704. Tel: (714)-434-7445. Email: linhchi_phan@yahoo.com
An Hạnh, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111,  USA. Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758. Email: anhanh234@yahoo.com
Diệu Hiền: 1952 Waverly Ave, San Jose, CA 95122. Tel: 408-347-0875. Email: nhut_n@sbcglobal.net
Quang Minh - Chúc Diễm: Tel: 510-531-6627. Email: adidalac@yahoo.com 
Quảng Bình: (cell) 773-412-3353. Email: chucluong_huethanh@yahoo.com 
Tâm Đức: 18 Catherine Rd, Framingham, MA01701. Tel: (978)-979-4216
Diệu Anh: 3 Douglas Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-692-4640 (Cell). Email: dieuanh01@comcast.net   
Minh Thanh - Diệu Ngộ: 449 Church Rd, Lansdale, PA 19446. Tel: 215-362-8257 (Cell) 
* ÚC CHÂU: Đạo tràng Giác Định, 5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia. Tel: (041)-780-4357
Ananda Nguyễn, 7/44 North St, AS Cotvale, 3032, Victoria, Australia. Tel: 93709928 (Home); 043-988-7737 (Mobile)
Phù Hồng Ngọc, 80 Kurung Drive, St Albans, 3021, Victoria, Australia. Tel: 93108281 (Home)
* CANADA: Bảo Chân, 50 Lynn William St, Apartment 502, Toronto, ONT M6K3R9, Tel: 416-516-5894
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com | Website: http://www.tusachphathoc.com và  http://www.buddhismtoday.com